CURS D’AGENTS DINAMITZADORS DE PROJECTES ARTÍSTICS. 17a edicióAcció de Julia Salgueiro, Celso Amancio i Andrea Fraga d’Emia- Escola Municipal de Iniciação de São Paulo organitzada en el marc del projecte Entre-zones d’ Experimentem amb l’ART. Novembre 2017.

Dissabtes 17 i 24 de febrer i 3, 10 i 17 de març de 2018
De 10:00 a 14:00h

Preu: 170 €
Preu reduït: 162€ (amics i amigues d’Experimentem amb l’ART, família nombrosa, monoparental i aturats)
Per a més informació: inscripcions@experimentem.org //932 171 877

Programa

M’hi vull inscriure

Modera el curs: Dolors Juarez (Codirectora d’Experimentem amb l’ART)

Ponents: Fermín Soria (educador, investigador i treballador cultural en els àmbits de l’educació en museus i centres d’art)/ Anna Guarro (cap de serveis educatius i activitats Museu Picasso)/ Glòria Jové (professora a la Universitat de Lleida en formació de mestres)/Teresa Rubio (servei educatiu Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat)/ Àngel Garau (educador i conceptualització de projectes Educatius a Experimentem amb l’ART)/ Ramon Parramon (artista i investigador cultural. Director d'Idensitat i ACVic Centre d'Arts Contemporànies)/ Marta Ricart (artista, investigadora i formadora) / Lluc Mayol (Catxirulo Lab/Escuela Meme/La fanzinoteca)

Com construir estratègies d’educació i mediació vinculades a projectes artístics contemporanis?

El curs explora contextos i iniciatives culturals des d’on implicar, articular i repensar l’educació, la mediació i la vinculació amb la ciutadania en l’actualitat. Aposta per una pràctica reflexiva i activa de l’educació artística, fent un recorregut des de la institució museística fins a altres experiències col·laboratives que enllacen art, pedagogia i territori, per tal de mostrar possibles marcs d’acció fer i pautes crítiques des d’on crear i accionar.

El curs s’organitza a partir de quatre àmbits que mostren diverses maneres de fer en les pràctiques d’educació i creació artístiques contemporànies:

Bloc 1. Coordenades d’acció
Aquest àmbit exposa diferents enfocaments de l’educació artística i polítiques culturals, fent una revisió històrica i analitzant diversos marcs teòrics. També mostra algunes experiències de pràctiques educatives a institucions museístiques o centres d’art, i presenta altres formats com a instruments de participació directa.

Bloc 2. Relacions i experiències d’aprenentatge entre el dins i fora de la institució artística
Analitza algunes iniciatives d’institucions artístiques o educatives des d’on situar la seva acció pedagògica i les pràctiques de participació en relació a la ciutadania. Exposa diferents aproximacions i possibles estratègies que es poden establir, i que alhora, posen en joc els rols dels agents vinculats que treballen o conviuen.

Bloc 3. Possibilitats i posicionaments de l’educació i la mediació des de projectes artístics
Mostra iniciatives des d’on actuar en educació i mediació des de contextos artístics. D’una banda, es compartiran projectes desenvolupats en l’àmbit de les arts visuals, que despleguen diferents intencionalitats i formats d’acció cultural i política. D’altra, s’aborden possibilitats de relació i participació de les persones que treballen o es vinculen a espais expositius o museístic, des d’on repensar i estimular el seu paper crític i actiu.

Bloc 4. Desplaçaments i espais contigus entre art, pedagogia i territori
Situa la història recent de les pràctiques artístiques col·laboratives al voltant de l’esfera pública i el territori. Alhora, analitza experiències que empren maneres de fer amb diferents contextos i comunitats.

OBJECTIUS
• Entendre les pràctiques artístiques contemporànies com a acció educativa i edu-cadora.
• Potenciar la pràctica reflexiva i activa de l’educació artística.
• Mostrar com es treballa en propostes artístiques actuals, amb nous formats i metodologies.
• Presentar pràctiques col·laboratives que enllacen pedagogia i territori.
• Conèixer nous models de treball cultural que activin projectes de participació amb la ciutadania o context d’acció comunitària.
• Acompanyar persones que vinculen projectes artístics amb altres àmbits de co-neixement i treball, per contribuir a una professionalització del sector.
• Facilitar recursos per estar al corrent de les noves pràctiques i línies de treball del sector.
• Reconèixer nous models de perfils professionals del treball cultural i educatiu.

DESTINATARIS
• Educadors que estiguin treballant o vulguin fer-ho en centres, espais i projectes artístics.
• Docents que situen l’art i els processos de creació contemporània com a possi-bilitat educativa.
• Estudiants d’art, de pedagogia, artistes, treballadors culturals i altres persones interessades que vulguin aproximar-se a iniciatives d’educació i mediació que vinculen art, educació, institucions i territori.
• Educadors socials que vulguin conèixer noves pràctiques col·laboratives entre pedagogia, art i comunitat, com a instruments de participació i recerca social.
• Tècnics o responsables d’activitats d’educació o treball de les arts visuals de centres municipals o d’iniciativa privada.