CURS D’AGENTS DINAMITZADORS DE PROJECTES ARTÍSTICS. 17a edició


Dissabtes 17 i 24 de febrer i 3, 10 i 17 de març 2018
De 10:00 a 14:00h/
Preu: 170 euros
Preu reduït: 162 euros(amics i amigues d’Experimentem amb l’ART, família nombrosa, monoparental i aturats)
Per a més informació: inscripcions@experimentem.org //932 171 877

M’hi vull inscriure


Acció de Julia Salgueiro, Celso Amancio i Andrea Fraga d’Emia- Escola Municipal de Iniciação de São Paulo organitzada en el marc del projecte Entre-zones d’ Experimentem amb l’ART. Novembre 2017.

Com construir estratègies d’educació i mediació vinculades a projectes artístics contemporanis?

El curs explora contextos i iniciatives culturals des d’on implicar, conscienciar i repensar l’educació, la mediació i la vinculació amb públics en l’actualitat. Aposta per una pràctica reflexiva i activa de l’educació artística, fent un recorregut des de la institució museística fins a altres experiències col·laboratives que enllacen art, pedagogia i territori, per tal de mostrar possibles metodologies i pautes crítiques des d’on crear i accionar.

OBJECTIUS
• Entendre les pràctiques artístiques contemporànies com a eina educativa i educadora.
• Potenciar la pràctica reflexiva i activa de l’educació artística.
• Mostrar com es treballa en projectes artístics actuals, amb nous formats i metodologi-es.
• Presentar pràctiques col·laboratives que enllacen pedagogia i territori.
• Conèixer nous models de treball cultural que activin projectes de participació de pú-blics o context d’acció comunitària.
• Acompanyar persones que vinculen projectes artístics amb altres àmbits de coneixe-ment i treball, per contribuir a una professionalització del sector.
• Facilitar recursos per estar al corrent de les noves pràctiques i línies de treball del sec-tor.
• Reconèixer nous models de perfils professionals del treball cultural.

DESTINATARIS
• Educadors que estiguin treballant o vulguin fer-ho en centres, espais i projectes artís-tics.
• Docents que situen l’art i els processos de creació contemporània com a eina educati-va.
• Estudiants d’art, artistes, treballadors culturals i altres persones interessades que vulguin aproximar-se a nous formats de mediació que vinculen art, educació, institu-cions i territori.
• Educadors socials que vulguin conèixer noves pràctiques col·laboratives entre peda-gogia, art i comunitat, com a instruments de participació i recerca social.
• Tècnics o programadors d’activitats d’educació o difusió de les arts visuals de centres municipals o d’iniciativa privada.